Podmínky použití


Všeobecné podmínky použití pro portál Allplan Connect, Allplan Campus, Allplan Bimplus a Allplan Share
 

1. Všeobecné informace/rozsah platnosti

1.1 Následující všeobecné podmínky použití pro portál ALLPLAN CONNECT, ALLPLAN CAMPUS, ALLPLAN BIMPLUS a ALLPLAN SHARE, dále nazvané jako platformy, v jejich aktuálně platném znění začnou platit při vyvolání stránek a služeb s i bez přihlášení uživatele. Předmětem těchto všeobecných podmínek je přístup a užívání obsahů a služeb nabízených na platformách. Níže uvedené všeobecné podmínky platí pro veškeré obsahy a služby platforem, pokud pro jednotlivé obsahy a/nebo služby neplatí zvláštní podmínky použití. Předcházející ustanovení platí odpovídajícím způsobem pro pozdější rozšíření, změny a obdobné úpravy obsahů a služeb nabízených na platformách.

1.2 Užíváním platforem, popř. na něm nabízených obsahů akceptuje uživatel bezvýhradně tyto podmínky použití. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, nesmí pro sebe, ani pro třetí osoby užívat obsahy a služby. Uživatel využívá obsahy a služby platforem vždy na vlastní nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. Uživatel sám zodpovídá za dodržování aktuálně platných zákonných předpisů u jím zvoleného způsobu užívání. Uživatel sám je zvláště povinen dbát na to, aby užíváním nabízených služeb a obsahů nebyla bezprostředně či zprostředkovaně porušována práva třetích osob.

1.3 Předpokladem pro užívání pltaforem je online přístup k internetu; internetové připojení může být spojeno s vytáčecími, popř. telefonními poplatky příslušného poskytovatele. Vlastní užívání platforem, jeho služeb a obsahů je pro uživatele bezplatné, pokud není výslovně upozorněno na zpoplatněné užívání. Společnost Allplan si dle vlastního uvážení vyhrazuje právo později zpoplatnit bezplatné obsahy a služby. Neexistuje nárok na všeobecné bezplatné užívání platforem, jeho služeb a obsahů.

1.4 Uživatel je při přihlášení k platformám vyzván, aby o své osobě uvedl pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje dle požadavků aktuálně platného registračního formuláře a aby tyto údaje v případě potřeby aktualizoval tak, aby zůstaly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. V případě nepravdivých údajů zůstává poskytovateli platforem vyhrazeno právo vyloučit uživatele bez nároku na náhradu zcela či zčásti z užívání platforem.

1.5 Tyto všeobecné podmínky použití mohou být provozovatelem platforem kdykoli změněny bez uvedení důvodů, avšak s výjimkou těch případů, kdy je to pro uživatele nemyslitelné. Aby mohl uživatel dále užívat platformy, jeho služby a obsahy, musí následně výslovně prohlásit, že souhlasí s aktuálně platnými podmínkami použití. Bez tohoto vyjádření souhlasu zaniká uživateli právo a možnost dalšího užívání platforem, jeho obsahů a služeb.
 

2. Okruh uživatelů a užívání

2.1 Portál ALLPLAN CONNECT

2.1.1 Nabídka užívat portál ALLPLAN CONNECT se obrací na uživatele softwaru Allplan – zákazníky společnosti Allplan a ostatní zájemce. Okruh uživatelů nepodléhá žádnému omezení.

2.1.2 Uživatel je oprávněn užívat obsahy a služby nabízené na portálu k profesním i soukromým účelům, pokud přitom dodržuje zákonná ustanovení platná pro daný druh užívání a nezneužívá nabídky a služby portálu k protiprávním účelům.

2.2 Portál ALLPLAN CAMPUS

2.2.1 Nabídka užívat obsah a nabídky služeb portálu ALLPLAN CAMPUS se obrací na studenty a lektory v oboru architektury a stavitelství anebo souvisejících studií a školení. Předpokladem pro stahování softwaru je, že uživatel poskytne vhodný důkaz, že patří do skupiny výše jmenovaných osob.

2.2.2 Není dovoleno obchodní nebo profesní využití obsahu a služeb ze strany uživatele, ani nabídka třetími stranami. Porušení podmínek použití obvykle povede k pozastavení povolení používání uživatelem a bude právně stíháno.

2.2.3 Uživateli je výslovně zakázáno reprodukovat obsah anebo jej zpřístupňovat pro použití, která nepatří k uvedeným v bodu 2.2.1 a tím tak umožnit třetím stranám využití obsahu pro komerční účely.

2.3 ALLPLAN BIMPLUS

2.3.1 Nabídka užívat ALLPLAN BIMPLUS se obrací na uživatele softwaru Allplan - zákazníky společnosti Allplan a ostatní zájemce. Okruh uživatelů nepodléhá žádnému omezení.

2.3.2 Uživatel je oprávněn užívat obsahy a služby nabízené na platformě k profesním i soukromým účelům, pokud přitom dodržuje zákonná ustanovení platná pro daný druh užívání a nezneužívá nabídky a služby portálu k protiprávním účelům.

2.4 ALLPLAN SHARE

2.4.1 Nabídka užívat ALLPLAN SHARE se obrací na uživatele softwaru Allplan - zákazníky společnosti Allplan a ostatní zájemce. Okruh uživatelů nepodléhá žádnému omezení.

2.4.2 Uživatel je oprávněn užívat obsahy a služby nabízené na platformě k profesním i soukromým účelům, pokud přitom dodržuje zákonná ustanovení platná pro daný druh užívání a nezneužívá nabídky a služby portálu k protiprávním účelům.

2.4.3 Zákazník se zavazuje zabezpečit si vlastní data a vytvořit dostatečné zálohy.

2.5 Používání obsahu a služeb nabízených na platformách musí být výhradně omezeno na účely stanovené v bodu 2.1.2, 2.2.2 , 2.3.2. a 2.4.2. Uživatel není oprávněn zpřístupňovat obsah a služby portálu třetím stranám pro účely jiné než výše uvedené, publikovat obsah nebo distribuovat jak pro komerční tak pro bezplatné účely.

2.6 Pro užívání obsahů a služeb nabízených na platformách uživatelem platí vedle těchto podmínek použití také zákonná, zvláště pak autorsko-právní ustanovení. Uživatel prohlašuje, že souhlasí s tím, že žádným způsobem nebude porušovat podmínky použití a/nebo zákonná práva třetích osob/a nebo provozovatele portálu. Bude-li uživatel jednat v rozporu s výše uvedenými podmínkami a právy, povede pravidelně k odejmutí oprávnění užívat portál; provozovatel portálu si vyhrazuje právo k občanskoprávnímu a trestněprávnímu stíhání porušení práv.

2.7 Aktivity uživatele zaměřené na měnění obsahů a služeb na platformách anebo které je činí funkčně nezpůsobilými nebo znemožňují, ztěžují či zdržují jejich užívání, jsou zakázány a mohou být provozovatelem trestněprávně a občanskoprávně stíhány. Uživatelům se zvláště zakazuje instalovat soubory s proveditelnými programy či skripty (např. cgi-, perl-, php-formáty), šířit či instalovat nevyžádané emailové zprávy či spamy, viry, červy nebo Trojské koně atd., provozovat tzv. E-Mail-Bombing nebo Denial-of-Service-Attacks, neoprávněně distribuovat díla chráněná autorskými právy (např. software, mp3-soubory, audio-formáty, obrazové formáty).

2.8 Uživatel je povinen nahradit provozovateli veškeré škody, které vzniknou na základě porušení výše uvedených povinností či na základě porušení vlastních práv či práv třetích osob; patří sem také zprostředkované škody a škody na majetku. Uživatel osvobodí provozovatele od veškerých nároků třetích osob, které by vyplývaly z výše uvedených porušení.
 

3. Odpovědnost za obsahy

3.1 Provozovatel platformy usiluje o to, aby byla zajištěna správnost, úplnost a aktuálnost obsahů, informací a služeb zveřejněných na platformách. Nicméně provozovatel nemůže převzít žádnou záruku a ručení za úplnost a správnost umístěných obsahů a umístěných služeb. Provozovatel platforem nepřejímá žádnou odpovědnost za to, že umístěné služby a obsahy jsou kvalitativně vhodné pro účel použití, který uživatel zamýšlí.

3.2 Od obsahů, které poskytuje k užívání provozovatel, je třeba odlišovat křížové odkazy („linky“) na obsahy poskytované jinými provozovateli; prostřednictvím křížových odkazů jsou proto k užívání poskytovány také „cizí obsahy“. Za tyto cizí obsahy nemá provozovatel žádnou zodpovědnost a pouze v případech, kdy je to pro provozovatele technicky možné a proveditelné, bude užívání těchto cizích obsahů znemožňováno. U křížových odkazů se vždy jedná o „živé“ (dynamické) odkazy. Provozovatel platforem sice cizí obsah při prvním propojení prověřil z hlediska toho, zda jeho prostřednictvím nevzniká možná občanskoprávní či trestněprávní odpovědnost. Provozovatel však nebude obsahy, na které ve své nabídce odkazuje, trvale prověřovat z hlediska změn, které by mohly nově zakládat odpovědnost. Teprve v okamžiku, kdy zjistí nebo bude druhými upozorněn na to, že konkrétní nabídka, k níž poskytl křížový odkaz, vyvolává občanskoprávní či trestněprávní odpovědnost, odstraní odkaz na tuto nabídku, pokud to pro něho bude technicky možné a proveditelné.

3.3 Uživatelé mají možnost vkládat na platformy vlastní obsahy a příspěvky ve fórech. Přitom je zakázáno zveřejňovat obsahy následujícího druhu: urážky, nepravdivá tvrzení, hanlivou kritiku, výzvy k bojkotu libovolného druhu, čísla účtů, soukromé adresy a odkazy („linky“) na stránky s protiprávním či právně pochybným obsahem a komerční reklamu. Takové příspěvky budou provozovatelem portálu bez dalších dotazů odstraněny a daný uživatel bude vyloučen z dalšího užívání platforem.
 

4. Zablokování užívání a mazání obsahů

4.1 Provozovatel je bez dalšího oznamování a zdůvodňování oprávněn zablokovat uživateli přístup k nabídkám a službám v případě porušení těchto podmínek používání nebo v případě důvodného podezření z jejich porušení. Příspěvky, které porušují platné právo, morálku a dobré mravy či práva třetích osob, mají dvojsmyslné, nemravné či urážlivé obsahy, budou bez komentáře smazány a uživateli může být zablokováno užívání fór nebo může být zcela smazán. Poruší-li libovolný uživatel zde uvedené podmínky užívání, pak bude jeho uživatelský účet a jím umístěné odkazy zcela a bez udání důvodů smazány, a to i poté, co byly uvolněny.

4.2 Provozovatel si výslovně vyhrazuje právo mazat obsahy na platformách a příspěvky ve fórech bez zvláštního uvádění důvodů a bez náhrady. Neposkytuje se žádný nárok na ponechání obsahů na platformách a příspěvků ve fórech. Příspěvky uživatelů ve fórech se však mažou zpravidla pouze tehdy, pokud dojde k porušení dle odstavce 3.3 a/nebo pokud by z nich mohlo vyplynout ručení na straně provozovatele. Neexistuje žádný nárok na mazání vložených příspěvků. Pokud však obsah příspěvku připouští jednoznačný osobní vztah k pisateli, je možné požadovat smazání, popř. anonymizaci příslušného příspěvku. Starší příspěvky zůstávají jako anonymní příspěvky zachovány také po smazání uživatelského účtu.
 

5. Bezpečnost dat/ochrana dat/užívání fóra

5.1 Internet je veřejně přístupný systém. K vlastnímu zpřístupnění informací uživatele prostřednictvím internetu dochází na jeho vlastní riziko. Data se mohou ztratit nebo se mohou dostat do rukou neoprávněných osob.

5.2 Bez ohledu na to provozovatel zaručuje, že v rámci jeho systémů budou poskytnuté informace vztahující se k programům chráněny dle běžných standardů a zákonných předpisů. Provozovatel dodržuje zákonem stanovená ustanovení na ochranu dat. S daty uživatelů se nakládá důvěrným způsobem. Pro tyto platformy platí provozovatelem učiněné prohlášení o ochraně dat.

5.3 Software pro platformy ukládá na počítači uživatele takzvané cookies. Data uložená na počítači uživatele zlepšují použitelnost fóra, např. zobrazováním nových příspěvků od poslední návštěvy nebo uložením uživatelského jména a hesla, pokud si to uživatel přeje. Cookies zůstanou uloženy na pevném disku, dokud nebudou vymazány ručně. Prohlížeč však může být nastaven takovým způsobem, že se cookies buď ukládají automaticky, nebo pouze na základě samostatného požadavku. Pokud si uživatel nepřeje ukládat cookies, může mít takovýto zásah za následek omezení týkající se užívání jednotlivých nabídek.

5.4 Uživatelé mají možnost posílat si pomocí softwaru platformy pro fóra zprávy. Přitom se ale odesílatel nedozví adresu příjemce. V případě vložení jakýchkoliv příspěvků do fóra systém uloží informace o jméně a e-mailové adrese, ale i o anonymizované IP adrese. E-mailové adresy a anonymizované IP adresy však budou přístupné pouze zaměstnanci provozovatele. Abychom předešli zneužití, vyhrazuje si provozovatel právo tyto zprávy kontrolovat, ale pouze v případě, že již existují důvodná podezření ze závažného porušení podmínek použití nebo zákonných ustanovení.
 

6. Vyloučení záruky a ručení

6.1 Užívání platforem se děje na vlastní riziko uživatele. Provozovatel nepřejímá žádné ručení za správnost a úplnost obsahů, které byly uživatelem či třetími osobami na platformy umístěny. Provozovatel neručí za případné škody, které vznikly užíváním platformy a na něm nabízených služeb a obsahů; provozovatel neručí zvláště za to, že poskytnuté obsahy a služby jsou vhodné pro účely uživatele. Zodpovědnost za užívání poskytnutých informací a služeb je na uživateli.

6.2 Provozovatel neručí za to, že obsahy a služby umístěné třetími osobami na platformy jsou bez práv třetích osob. Tyto obsahy a služby mohou být zatíženy právy třetích osob, takže může existovat možnost, že se uživatel při užívání těchto služeb a obsahů zaváže vůči třetí osobě k nárokům na náhradu. Jakékoli užívání obsahů a služeb, které byly na platformy umístěny třetími osobami, tak probíhá na vlastní nebezpečí a zodpovědnost uživatele.

6.3 Provozovatel navíc nezaručuje trvalou disponibilitu platforem a jeho obsahů a nepřebírá žádné ručení za výpadky serverů či ostatní události, které disponibilitu platforem zcela nebo zčásti a dočasně nebo úplně omezí.

6.4 Provozovatel platforem se tímto výslovně distancuje od obsahů veškerých webových stránek, na které jsou na těchto platformách uvedeny odkazy. Odpovědnost je výhradně u provozovatele příslušné stránky. Provozovatel nepřejímá žádnou zodpovědnost za právě tyto obsahy. Toto prohlášení platí pro libovolné odkazy na platformách, ale také pro odkazy, které uživatelé umístili ve fórech. Mnoho příspěvků v těchto fórech obsahuje vyjádření názorů a dále jdoucí odkazy. Provozovatel výslovně nepřijímá obsah cizích příspěvků za vlastní, pokud ze zvláštní reakce na jednotlivý příspěvek nevyplývá něco jiného. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a za škody, které vzniknou užíváním nebo neužíváním informací, ručí pouze poskytovatel webové stránky, na kterou bylo odkázáno, popř. uživatel, který příspěvky na platformách zveřejní.

6.5 V ostatním ručí provozovatel platforem vůči uživateli pouze v případě záměrného či hrubě nedbalého porušení povinností a v případě kogentního práva na náhradu škody. Jakékoli ručení za běžnou nedbalost je vyloučeno. Totéž platí odpovídajícím způsobem pro ručení za pomocníky při plnění. Kromě toho musí provozovatel platforem plnit platné právní předpisy v případě jakéhokoliv úmyslného nebo nedbalostního porušení jakéhokoli zásadního smluvního závazku, tedy jakékoliv povinnosti, která má zvláštní význam pro splnění účelů smlouvy a k naplnění toho, co očekáváte a bylo od vás očekáváno.

6.6 S výjimkou případu jakéhokoliv úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení smlouvy musí být odpovědnost provozovatele platforem omezena na obvyklé škody předvídatelné v okamžiku, kdy dojde k poškození. Nároky na plnění podle německého zákona o ručení za výrobek nebo v případě úmyslně skryté chyby nebo v důsledku poškození zdraví, těla nebo životu zůstávají výše uvedená omezení odpovědnosti nedotčena. Za všechny ostatní případy nenese provozovatel platforem odpovědnost.

6.7 Odpovědnost za ztrátu dat je vyloučena. Uživatelovi se doporučuje vytvořit dostatečné zálohy jeho dat.

6.8 Uživatel je povinen neprodleně oznámit provozovateli písemně či e-mailem jakékoliv škody ve smyslu výše uvedených ustanovení o ručení, tak aby byl provozovatel co možná nejdříve informován a případně společně s uživatelem mohl škodu včas omezit, popř. zmírnit. Nehledě na toto ustanovení je také uživatel povinen učinit opatření k omezení škody.
 

7. Nahrávání obsahů a příspěvků

7.1 Uživatel platforem může na platformy umístit vlastní obsahy, texty, obrázky, grafiky atd. k užívání druhými uživateli. Umístěním výše uvedených obsahů na platformy ručí a garantuje uživatel, který obsahy na platformy umístil, že je oprávněn postoupit jejich užívání třetím uživatelům a že umístěné obsahy jsou prosté práv třetích osob. Uživatel, který obsahy na platformy umístil, osvobodí provozovatele od veškerých nároků třetích osob, pokud na základě umístění obsahů na platformy nebo postoupení k užívání třetím osobám dojde k porušení práv vlastníka.

7.2 Tím, že uživatel umístí na platformy vlastní obsahy dle odstavce 7.1, poskytuje provozovateli portálu a dalším třetím uživatelům prostorově, časově a obsahově neomezené užívací právo pro veškeré známé způsoby užívání příslušného obsahu, který na platformy umístil. Uživatel, který obsahy na platformy umístil, souhlasí s tím, aby jím na platformách umístěné obsahy byly třetími osobami používány také komerčním způsobem pro vlastní profesní účely, a proto byly těmito třetími osobami zvláště zpracovávány, rozmnožovány a zveřejňovány.

7.3 Vlastnická a autorská práva k obsahům umístěným na platformách zůstávají u uživatele, který obsahy na platformy umístil. Provozovatel platforem nepřejímá žádnou záruku a ručení za to, že práva uživatele, který umístil obsahy na platformy, budou respektována třetími uživateli. Umístění obsahů na platformy se tedy vždy děje na vlastní nebezpečí a riziko uživatele, který obsahy na platformy umísťuje. Riziko právního stíhání v případě porušení ochranných práv nese uživatel, který obsahy na platformy umístil.

7.4 Je zakázáno umísťovat na platformy ilegální, rasistické, pornografické, diskriminační, čest poškozující a ostatní dobré mravy porušující obsahy, dále výzvy k bojkotu, politické výzvy a komerční zpoplatněné nabídky. Nedodržení těchto omezení povede pravidelně ke smazání umístěných obsahů, k zablokování uživatele, který takovéto obsahy na platformy umístil, a v jednotlivých případech může rovněž vést k občanskoprávnímu a trestněprávnímu stíhání.
 

8. Stahování obsahů a příspěvků

8.1 Uživatel platforem může na platformách stahovat k vlastnímu použití a pro veškeré známé způsoby použití provozovatelem platforem a třetími uživateli platforem zveřejněné a k volnému užívání uvolněné obsahy, texty, obrázky, grafiky atd. Stažením obsahu nezískává uživatel, který si obsah stáhnul, vlastnické právo ke staženému obsahu; vlastnické a autorské právo zůstávají u vlastníka práv. Provozovatel platforem nepřebírá žádné ručení za kvalitu obsahů umístěných třetími osobami, zvláště pak nepřebírá žádné ručení za to, že jsou stažené obsahy vhodné pro zamýšlené užívání. Každé užívání obsahů umístěných na platformách probíhá vždy na vlastní riziko uživatele, který si stáhne obsahy k vlastnímu užívání. Předpokládá se, že uživatel, který si stahuje obsahy, stahované obsahy zkontroluje za použití nejnovějšího softwaru na vyhledávání virů. Ručení za škody způsobené stažením v IT systému uživatele, který si obsahy stáhl, je provozovatelem vyloučeno.

8.2 Uživatel, který si stahuje obsahy, se zavazuje, že stažené obsahy nebude používat k protiprávním účelům; zvláště musí dbát na autorská a vlastnická práva a osobnostní práva třetích osob. Jakékoli použití značek, log, ochranných známek a obdobných prostředků je bez souhlasu vlastníka práv nepřípustné. Uživatel, který si stahuje obsahy, smí stažené obsahy z portálu ALLPLAN CONNECT používat pro vlastní profesní účely, zvláště je smí zpracovávat a rozmnožovat. Při užívání je uživatel, který si data stáhl, povinen uvést zdroj získání. Poznámky o autorských právech třetích osob nesmějí být odstraněny.

8.3 Obsah stažený z portálu ALLPLAN CAMPUS nesmí být používán pro komerční účely, zejména studenty, kteří budou obsah využívat v rámci jakékoliv samostatně výdělečně činnosti nebo výdělečné činnosti. Toto ustanovení platí zejména pro použití studentské verze programu Allplan. Pokud je zejména obsah studentské verze Allplan využíván ke komerčním účelům, má provozovatel oprávnění zrušit právo užívání výše popisovaného programového vybavení.

8.4 Každé protiprávní užívání obsahů umístěných na platformách povede k zablokování uživatele provozovatelem portálu a může vést k občanskoprávnímu a trestněprávnímu stíhání ze strany příslušných vlastníků práv. Toto ustanovení platí zejména pro použití studentské verze programu Allplan ke komerčním účelům.
 

9. Autorská práva provozovatele

Rozvržení a designové prvky internetových stránek, grafiky a použité obrázky, stejně jako text platforem, jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv kopírování textů, obrázků a grafiky z těchto internetových stránek, stejně jako textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez ohledu na to, zda se jedná o použití pro osobní nebo výukové účely, vyžaduje výslovný písemný souhlas provozovatele nebo autora. Autorova autorská práva zůstávají nedotčena. Právo používání zůstává vydavateli a nesmí být předáváno třetím stranám bez písemného svolení.
 

10. Umisťování/změna služeb

10.1 Provozovatel není povinen poskytovat bezplatné služby; provozovatel platforem si proto vyhrazuje právo stránky platforem kdykoli nově uspořádat nebo provoz platforem bez náhrady ukončit.

10.2 Služby provozovatele se vyvíjejí, a proto se mohou čas od času změnit – může tak například dojít k tomu, že jednotlivé funkce nebo vlastnosti budou přidány nebo odstraněny. Provozovatel může také platformy, jednotlivé obsahy a/nebo služby dočasně nebo trvale ukončit, např. z technických nebo právních důvodů. Pokud to bude možné, zvláště v případech trvalého ukončení platforem či jednotlivé služby z hospodářských důvodů, bude provozovatel uživatele v rámci příslušné služby informovat o blížícím se zastavení a, pokud se jedná o službu umožňující správu osobních obsahů, poskytne uživateli – při zohlednění odpovídajících zájmů – dostatečně dlouhou dobu na to, aby je mohl zabezpečit. Nároky na náhradu či ostatní nároky uživatele vůči provozovateli v důsledku dočasného či trvalého ukončení provozu platforem či jednotlivých služeb jsou vyloučeny.
 

11. Všeobecná právní ustanovení / úniková doložka

11.1 Výše uvedené podmínky upravují užívání platforem s konečnou platností. Vedlejší dohody ohledně užívání neexistují a v ostatním musí být provedeny písemnou formou.

11.2 Platí právo Spolkové republiky Německo. Místem plnění je sídlo provozovatele; platí zákonem stanovená místní příslušnost soudu.

11.3 Pokud by mělo být určité ustanovení těchto podmínek používání zcela nebo zčásti neúčinné nebo by se mělo neúčinným stát, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčená. Neúčinné ustanovení platí za nahrazené ustanovením účinným, které se bude co možná nejvíce blížit hospodářskému účelu ustanovení neúčinného. Totéž platí také pro mezery v jednotlivých ustanoveních smlouvy.
 

12. Údaje o poskytovateli platforem

Veškeré připomínky vůči provozovateli adresujte na:

ALLPLAN Česko s.r.o.
Evropská 2590/33c
160 00 Praha 6
Česká republika
Tel. +420 225 384 880
Fax +420 225 384 890
www.allplan.com
info.cz@allplan.com

(Stav, říjen 2017)