Odpovědnost za obsah

ALLPLAN Česko s.r.o.
Evropská 2590/33c
160 00 Praha 6
Česká republika
Tel: +420 225 384 880
Fax: +420 225 384 890
www.allplan.com

IČO: 649 39 502
DIČ: CZ649 39 502
Spisová značka: C 42027 vedená u Městského soudu v Praze

Copyright a licenční práva

Užívání informací, softwaru a obrázků na této webové stránce podléhá těmto podmínkám. Odděleně sjednané licenční podmínky, např. při stahování nebo aktualizaci softwaru, mají před těmito podmínkami přednost.
ALLPLAN poskytuje uživateli nevýhradní a nepřevoditelné právo užívat informace, software a obrázky poskytnuté na webové stránce v rozsahu, který byl sjednán, nebo pokud nebylo ujednáno jinak, jak odpovídá účelu sledovanému poskytnutím dat. Části webové stránky mohou podléhat autorským právům třetích osob.

Informace, software, ani obrázky nesmějí být uživatelem provozovány, pronajímány nebo jiným způsobem předávány. Pokud kogentní právní předpisy nepřipouštějí něco jiného, nesmí uživatel software měnit, dále vyvíjet, dekompilovat nebo rozdělovat na části.

Informace, software a obrazový materiál jsou chráněny jak autorskými zákony, tak i mezinárodními smlouvami o autorském právu. Uživatel bude tato práva dodržovat a zavazuje se v této souvislosti, že neodstraní alfanumerická označení, známky a identifikátory autorských práv, a to ani z informací, ani ze softwaru, jakož ani z dokumentace či kopií.

Známky vyobrazené na webové stránce (jak slovní, tak i obrazové známky) a loga jsou chráněna. Není dovoleno používat známky a loga bez výslovného svolení firmy ALLPLAN nebo majitelů.

Foto kredity

Část webových stránek obsahuje obrázky, které byly provedeny a jsou poskytovány:
- InterContinental Davos Resort & Spa, Switzerland
- istockphoto
- Wilhelm Zedler, www.backfokus.de