Røÿ"8`Bsp_Bestand+Abbruch  ñØÿÿñØÿÿ2ñØÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿý³@Y@e5s*«ÌÀäjÕpÄ%°À֒͐è¬ÄÀÈÕªáˆY§À:@pœ7sApœ7sA°q•M‰OvO‹Ì—ì”!kð¿ð¿¹DveTØìD¶ãßÈñxAD€€¦8az£‡õÄZBÿE¹@ O:ÚYžà)<d_B¾¹DveTØìD¶ãßÈñxAD€B¾€B¾€B¾N€C¾O€C¾°x8d8aÖ,ñv8F•'_CÆKb‚°8ï8aÖ%IO3¯Ð¦CD†Ê«~ÉOÞ |||| ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?d\+°8¦8a z“\̬ÓF”m+²öcJ@¿< dò C¾Mehrsch-WandúC¾WI-BEST\¸d8a,D”ú¦…IF­õ‘È6›U¸@o8a%;÷†×ÜWM·DXy©ä |||| ð? 0daa¸‚8aÔ²áší™[A°O¯âÈye5s*«ÌÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°À°8¦8a }iž(šL™ŽC€­;—@¿< dò C¾Mehrsch-WandúC¾WI-BEST\x8d8aá> 6(‡7p•D”ÚVc“x@8ë8aá- Cý»€ÑÜJŠÄ€·lÛYˆ=.zŸžÀ.é˜~0„@{\ô ¶À.é˜~0„@{\ô ¶À+é˜~0ð@ˆ=.zŸžÀ+é˜~0ð@ˆ=.zŸžÀ.é˜~0„@  ||||TU-ABBR\ ö(\Âõ@@@“ ÒýE{jG“ ÒýE{jÇð?ð?¨–Àð„@°ÏÕVì/Ë?€>àð?\3&¦¡¼²í#Z4%¿¼<<<<<< Àð?ÒøAÓ=ËÀŠ{j°À¨–Àx8¦8a$ Z»Ý ÃJŽ‘ôIQ Ì9`>< pR¾qR¾rI¾ð?sI¾©R¾«I¾ò`C¾Holztür 1flg.zyR¾ð?äy`C¾Holztüre_1flgóyI¾1I¾@ûC¾TU-ABBR\x8¦8a& û<) ‹HM¢ (–|n.ô`>< d§R¾ØR¾@ÙR¾@ÚR¾ÛR¾ò`C¾Holztür 1flg.zyR¾ð?äy`C¾Holztüre_1flgóyI¾1I¾@ûC¾TU-ABBR\N€C¾O€C¾x8¦8a:Æý_öô¤D» K¶=U F< dN€C¾ò@C¾Mauerwerk Typ1=I¾ð?zyR¾ð?Éy C¾automatischìyI¾@íyI¾óyI¾1z@C¾Mauerwerkswand1I¾@üC¾WI-ABBR\ÈyC¾Mauerwerkswand_abbrechenO( C¾ibd\pib\nc-pib-01-gelb-transparent.surf¸d8aÞ,<ëï`ØpiL©]¶fCR€¸¸@o8aÞ% Yø&P\¢I”Øf}ðç |||| ð? 0daa¸‚8aÞ ±¦QLwƒD§G¯ž_ŒKÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°À°8d8cÞ+-Ød¹ñʙF•27¹ÜSÔh°`8ï8aÞ$ 2¢`Ù"O‹Co<«…þ |||| ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð? @ð?ð?ð?d\+F°x8d8aÞ,§B^•5@–rñìHx}°8ï8aÞ%‰N ”bàKŸWÈI=' |||| ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?d\+°:d8aá Z¸W€ø„§H½˜„ ŒþOÁ°@:ï8aá ©`”öšÌ@—Òë„>Z‘ÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆó­À ||||Türanschlag (-DTû!ù?Y°9d8aáÉ'80›HdkB¤5pOŽ„ì°@9ƒ8aá =iCD8ÇNˆ;$Ғ…½ÒøAÓ=ýÊÀÈÕªáˆ/®ÀÔøAÓ=ýÊÀÈÕªáˆå§À°9d8aáÉ'„ZO­­úA_ )ŠLH°@9‡8aá ¡qÕ;”þK£-ôë™±ÒøAÓ½jÉÀÈÕªáˆ/®ÀÔøAÓ=ýÊÀÈÕªáˆå§ÀÒøAÓ=ýÊÀÈÕªáˆ/®À(‰@(-DTû!ù?ð?ð?°9d8aáeÉÔä1ÙôiEš#=æLEÐÛ°@9ƒ8aá & õ˜<J¾ä|v7ºÒøAÓ=ýÊÀÈÕªáˆ/®ÀÔøAÓ=ýÊÀÈÕªáˆå§À°ˆ9d8aáeɽ»–2ðà C¥àM¡wka/°@9‡8aáˆ=Q'“C”U–‡Ÿ©ÒøAÓ½jÉÀÈÕªáˆ/®ÀÔøAÓ=ýÊÀÈÕªáˆå§ÀÒøAÓ=ýÊÀÈÕªáˆ/®À(‰@(-DTû!ù?ð?ð?°8d8aáe AÔ”:0D± ϓ(©!€°@8ƒ8aá°:¼Ûa·D“=î,jí©ÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆó­ÀÔøAÓ=ËÀÈÕªáˆY§À°8d8aáe#Ž;ÊD@‰Pýâ_5¡ã°@8‡8aá…AG>ÄJ…¨:š~õ&ÒøAÓ½`ÉÀÈÕªáˆó­ÀÔøAÓ=ËÀÈÕªáˆY§ÀÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆó­ÀhŠ@(-DTû!ù?ð?ð?°9d8aá°Ú;ßìI¶Yº•œIžt°@9ƒ8aá1©ìr¸fB®*I{‹ÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆó­ÀÔøAÓ=ËÀÈÕªáˆY§À°9d8aᏠ$ržŽéI´äH¢ÃˆT°@9‡8aáÍÖÚK-J´fÔ§±U£ ÒøAÓ½`ÉÀÈÕªáˆó­ÀÔøAÓ=ËÀÈÕªáˆY§ÀÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆó­ÀhŠ@(-DTû!ù?ð?ð?°8¦8a"úü²+´äÐK¨jâ—´]„ A< d1I¾ð?ò@C¾Mauerwerk Typ1=I¾ð?zyR¾ð?óyI¾zC¾NEIN zC¾NEINN€C¾O C¾IBD\PIB\NC-PIB-01-Grau-hell.surf°Za` À-n¥ùðI­°èQö€èš |||| (MatterrnTU-BEST\ ð?>Àÿÿÿÿÿÿ\À€>àÍÌÌÌ̌PÀ¨‹@ÀÌÌÌÌÌü? @STD\objekt\Makro\°Pa7!ú.£‡îŠK–å¸>T€Ð(:@@Y@>ÀfffffÆfÀD@33333s]@>À˜™™™™@ÀD@š™™™™@À>ÀfffffFjÀ²‚a¸é²¶)ºK†Ã•ïé:r«>ÀfffffÆfÀD@fffffÆfÀ²‚aìƒ.à³ôcM·Ðê ]ÖTD@fffffÆfÀD@33333s]@²‚aÌP¹Ø“‘@©5‰IS`D@33333s]@>À33333s]@°Pa7!„)¨(ÖòîM’´·Ó Ñõª(:@@Y@hŠ@fffffÆfÀ˜Œ@33333s]@˜Œ@˜™™™™@ÀȎ@š™™™™@À>ÀfffffFjÀ²‚a9 ¹,7÷H ô‹Ýˆ<Á˜Œ@fffffÆfÀhŠ@fffffÆfÀ²‚añE/«<æB·Û]1KڐRhŠ@fffffÆfÀhŠ@33333s]@²‚au±åõ®M‹y~ôˆÀfffffFjÀ²‚a¨ÎҝtEE€¼ZùD@fffffFjÀhŠ@fffffFjÀ²‚aŸ];çHÀÊE§_)%,y<÷hŠ@fffffFjÀhŠ@fffffFcÀ²‚aCvÜJ!WÖM½çõ1qdƒ‘hŠ@fffffFcÀD@fffffFcÀ²‚a#­ÿ¥ÔDsL¥éØÊ÷D@fffffFcÀD@fffffFjÀ°PaM!„aêÎôzOC¬Ž¤gàù(ð?:@>ÀfffffÆfÀD@33333s]@>À˜™™™™@ÀD@š™™™™@À>ÀfffffFjÀ²‚a°[ø´K&™K®/|{{åȍ>ÀhffffcÀ>ÀfffffÆfÀ²‚aÍë¨â¥ßI¹šÝPw$²>ÀfffffÆfÀD@fffffÆfÀ²‚aȇ4n¦NÇHríÖÓGD@fffffÆfÀD@33333s]@²‚a9›š3_I¾K<]nºjD@33333s]@>À33333s]@²‚a)5YÿðîUN´Œ˜ ZQ>À33333s]@>À33333óU@°PaM!B èM¶› úÄ°#(ð?:@hŠ@fffffÆfÀ˜Œ@33333s]@˜Œ@˜™™™™@ÀȎ@š™™™™@À>ÀfffffFjÀ²‚a¬Ë¡Û¶[E‡‡"õ2°´˜Œ@hffffcÀ˜Œ@fffffÆfÀ²‚aîæhR—€Cƒ¨k`4)Öõ˜Œ@fffffÆfÀhŠ@fffffÆfÀ²‚aÉû¶\ŸJ’ÕbÕÊ]´hŠ@fffffÆfÀhŠ@33333s]@²‚a9âÎ)vØS@«P&&3·ÿhŠ@33333s]@˜Œ@33333s]@²‚a0ôîÎZ-fN©NÐ4A혌@33333s]@˜Œ@33333óU@°Pa,!ô$ðeaŸcD¤Jþ×áhzC(@Y@ i@fffffcÀ¨‹@fffffcÀš™™™™@À¨‹@š™™™™@À>ÀfffffFjÀ²‚a¾6Ø'?†|Aƒvæ$zï fffffcÀD@fffffcÀ²‚a-9Ö§àôu@ŸÝ9¶7çNhŠ@fffffcÀ¨‹@fffffcÀ°Pa‡!Û6ˆs_^K¢ˆx®ïž(@Y@€‡Ã@hŠ@fffffÆfÀ¨‹@ÍÌÌÌ̌\À @¨‹@˜™™™™@À¨‹@š™™™™@À @>ÀfffffFjÀ²Æa1 ”kémJ‡hfû¯ýÕ {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÍÌÌÌ̌\Àøÿÿÿ 8@›õ@@›õ@á A@¡ô@á A@¡ô@@›õ@º@@›õ@á Aº@@¡ô@á Aº@@¡ô@º@hŠ@fffffÆfÀ¨‹@ÍÌÌÌ̌\À @²¦a2!ª´€qK’ŸÕ|cæR€G€< o<¸€B¾STürrahmen 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 41 48 49 50 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 351 352 353 354 355 356 357 °Pa‡!Ý¡fT<—N¡˜Ie@³6(@Y@€‡Ã@fffffÆfÀD@ÍÌÌÌ̌\À @˜™™™™@Àš™™™™@À @>ÀfffffFjÀ²Æa1 _w¼k$‹¥F«†Û²¿zWÇ {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÍÌÌÌ̌\Àøÿÿÿ 8á A@¯@@¯@á Aá Aº@º@@¯@º@@¯@á Aº@fffffÆfÀD@ÍÌÌÌ̌\À @²¦a2!§ ¢¥òDº˜ÃÚ7Q€G€< o<¸€B¾STürrahmen 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 41 48 49 50 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 351 352 353 354 355 356 357 °Pa‡!ÖJ˜´J¤i2ušX ý(@Y@€‡Ã@ D@fffffÆfÀ@ @hŠ@ÍÌÌÌ̌\À @˜™™™™@À @¨‹@š™™™™@À @>ÀfffffFjÀ²Æa1 ÎÕTgYF†‹%¸m972 {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÍÌÌÌ̌\Àøÿÿÿ 8@¡ô@á A@¯@á A@¯@d A@¡ô@d A@¡ô@á Aº@@¯@á Aº@@¯@d Aº@@¡ô@d Aº@D@fffffÆfÀ@ @hŠ@ÍÌÌÌ̌\À @²¦a2!¿é‚j}aþI¾o_üö JـG€< o<¸€B¾STürrahmen 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 41 48 49 50 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 351 352 353 354 355 356 357 °Pa‡!öæÈ,+©H¹YFrλÈô(@Y@€‡Ã@ D@fffffÆfÀhŠ@ÍÌÌÌ̌\Àð?˜™™™™@À¨‹@š™™™™@À>ÀfffffFjÀ²;Æ`1û<‰£vA…£œê¸-ÉÈ {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÍÌÌÌ̌\Àøÿÿÿ 8@¯@@¡ô@@¡ô@Y@@¯@Y@@¯@º@@¡ô@º@@¡ô@Y@º@@¯@Y@º@D@fffffÆfÀhŠ@ÍÌÌÌ̌\Àð?²¦a2!Ìt¦¹‘âýAˆ Ûª Nž€G€< o<¸€B¾STürrahmen 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 41 48 49 50 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 351 352 353 354 355 356 357 °Pa^!ѯµb„¨¯I¡2–±»±(£#¹üÿ‡Ã@ D@fffffFjÀð?hŠ@fffffFcÀ@ @˜™™™™@À¨‹@š™™™™@À @>ÀfffffFjÀ²@Æa1!Èn~öhÈwB±Yvå7µd {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÍÌÌÌ̌\Àøÿÿÿ 8@¯@d A@¯@@¯@Y@@¯@@¡ô@Y@@¯@@¡ô@d A@¯@@¯@d AÀÂ@@¯@Y@ÀÂ@@¡ô@Y@ÀÂ@@¡ô@d AÀÂ@D@fffffFjÀð?hŠ@fffffFcÀ@ @²¦a !w8ƒ³âýnD«Üù´£h°€G€< o<ÀB¾STürblatt 0 1 °Pa]!35„$±.UE…›Ö{Ø/(@Y@ hŠ@fffffcÀ¨‹@33333óU@ @š™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²Æa1 ²0]Ï~¸O¤ZÛþ r {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8@›õ@ÌÀÀ@›õ@á AÌÀÀ@¡ô@á AÌÀÀ@¡ô@ÌÀÀ@›õ@Î@@›õ@á AÎ@@¡ô@á AÎ@@¡ô@Î@hŠ@fffffcÀ¨‹@33333óU@ @²¦a!ì¸Ý0"cLGšŸÙ1ép(րG€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa]!„ X"6—ÕJ´ŒJ®0ђ(@Y@ fffffcÀD@33333óU@ @š™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²Æa1 ýô°Ö—ðK°åó&8!æè {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8á AÌÀÀÌÀÀ@¯@ÌÀÀ@¯@á AÌÀÀá AÎ@Î@@¯@Î@@¯@á AÎ@fffffcÀD@33333óU@ @²¦a!¿ÔyK¨õLB…½È°q€G€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa]!ÆÒîàEFôrŒéµ\(@Y@D@fffffcÀ@ @hŠ@33333óU@ @š™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²Æa1 ¬ž8Î\ÙFŽèOG«w\ {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8@¡ô@á AÌÀÀ@¯@á AÌÀÀ@¯@d AÌÀÀ@¡ô@d AÌÀÀ@¡ô@á AÎ@@¯@á AÎ@@¯@d AÎ@@¡ô@d AÎ@D@fffffcÀ@ @hŠ@33333óU@ @²¦a!ˆßm¶n#C¡±ÝΑ/‚A€G€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa]!åVõ`;Ý L›ôÀíˆ0×^(@Y@D@fffffcÀhŠ@33333óU@ð?š™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²;Æ`1IËßN–ï<1âc Ý {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8@¯@ÌÀÀ@¡ô@ÌÀÀ@¡ô@Y@ÌÀÀ@¯@Y@ÌÀÀ@¯@Î@@¡ô@Î@@¡ô@Y@Î@@¯@Y@Î@D@fffffcÀhŠ@33333óU@ð?²¦a!»Þ{­F&•I¦Ç#”¯À€G€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa]!Nã-Ñ°pCŒ.ø,åÙgx(@Y@¨‹@33333óU@˜Œ@33333s]@Ì @š™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²Æa1 áD'¿„Cž3EÙx2 {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8@›õ@À> A¨ÆÀ@›õ@¨ÆÀÀVö@¨ÆÀÀVö@À> A¨ÆÀ@›õ@À> AÌÀÀ@›õ@ÌÀÀÀVö@ÌÀÀÀVö@À> AÌÀÀ¨‹@33333óU@˜Œ@33333s]@Ì @²¦a!•eEÓßH§µÔ•®½ïð€G€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa]!Z¬¦ inH¿Uaž#ê™$(@Y@>À33333óU@33333s]@Ì @š™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²Æa1 ©6dž ,"@’¾¯™’¹¬Û {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8¨ÆÀÀ> A¨ÆÀp§ÀÀ> A¨ÆÀp§À¨ÆÀÌÀÀÀ> AÌÀÀp§ÀÀ> AÌÀÀp§ÀÌÀÀ>À33333óU@33333s]@Ì @²¦a!‚ )óº¾-F¡–Ízÿú€G€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa]!R®Î¾C•`Qn!­(@Y@33333óU@ @¨‹@33333s]@Ì @š™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²Æa1 Ðwÿƒ«wK† + ¹ {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8á A¨ÆÀ@›õ@á A¨ÆÀ@›õ@À> A¨ÆÀÀ> A¨ÆÀá AÌÀÀ@›õ@á AÌÀÀ@›õ@À> AÌÀÀÀ> AÌÀÀ33333óU@ @¨‹@33333s]@Ì @²¦a!Öt (íQG«Å7K-ÃY€G€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa]!ïŽøP¥~ØE•bÌ!˜M(@Y@¨‹@fffffÆfÀ˜Œ@fffffcÀÌ @˜™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²Æa1 Mùà5®@¬>ŸªìxÒ {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8@›õ@À> AÎ@@›õ@Î@ÀVö@Î@ÀVö@À> AÎ@@›õ@À> AøÑ@@›õ@øÑ@ÀVö@øÑ@ÀVö@À> AøÑ@¨‹@fffffÆfÀ˜Œ@fffffcÀÌ @²¦a!V^ނC¥ŸKä鹘W€G€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa]!ýnf™ÂC0,¤AŸ0(@Y@>ÀfffffÆfÀfffffcÀÌ @˜™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²Æa1 ÔX€TH˜ŽFˆßR.z`{ {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8Î@À> AÎ@p§ÀÀ> AÎ@p§ÀÎ@øÑ@À> AøÑ@p§ÀÀ> AøÑ@p§ÀøÑ@>ÀfffffÆfÀfffffcÀÌ @²¦a!ß\˜C ×A¯ÒŠÇÛúk~€G€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa]!hJÆ ªÇM˜Ñø½éÞ4é(@Y@fffffÆfÀ @¨‹@fffffcÀÌ @˜™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²Æa1 üLq \{ L¥l1€²Ç {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8á AÎ@@›õ@á AÎ@@›õ@À> AÎ@À> AÎ@á AøÑ@@›õ@á AøÑ@@›õ@À> AøÑ@À> AøÑ@fffffÆfÀ @¨‹@fffffcÀÌ @²¦a!ðçWG/cDÐ bS²Z€G€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa]!»³Òßn‘’GˆDREÕà(@Y@hŠ@33333óU@¨‹@33333s]@ @š™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²Æa1 ‡y ¸ý*O¢ÌMÖõð {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8@›õ@¨ÆÀ@›õ@á A¨ÆÀ@¡ô@á A¨ÆÀ@¡ô@¨ÆÀ@›õ@ÌÀÀ@›õ@á AÌÀÀ@¡ô@á AÌÀÀ@¡ô@ÌÀÀhŠ@33333óU@¨‹@33333s]@ @²¦a!ò‘6‰g¤D©µØ*ß=ý€G€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa]!<•ÖëhçJ•.5D3 –C(@Y@33333óU@D@33333s]@ @š™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²Æa1 e}z¾¸îHƒÊ±|¯§’— {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8á A¨ÆÀ¨ÆÀ@¯@¨ÆÀ@¯@á A¨ÆÀá AÌÀÀÌÀÀ@¯@ÌÀÀ@¯@á AÌÀÀ33333óU@D@33333s]@ @²¦a!æ_­…]O‹[ú´¯ü<€G€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa]!jÒ÷Â^OYG §ž1&¯(@Y@D@33333óU@@ @hŠ@33333s]@ @š™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²Æa1 VHA 6u/@·™Þ–:¾è€ {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8@¡ô@á A¨ÆÀ@¯@á A¨ÆÀ@¯@d A¨ÆÀ@¡ô@d A¨ÆÀ@¡ô@á AÌÀÀ@¯@á AÌÀÀ@¯@d AÌÀÀ@¡ô@d AÌÀÀD@33333óU@@ @hŠ@33333s]@ @²¦a!‹i(i³}J•ŒS_*Ž€G€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa]!O”giKÜL¿`ȹ²ÉA(@Y@hŠ@fffffÆfÀ¨‹@fffffcÀ @˜™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²Æa1 µ¿¥ëûÆA¢k Ä)#—I {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8@›õ@Î@@›õ@á AÎ@@¡ô@á AÎ@@¡ô@Î@@›õ@øÑ@@›õ@á AøÑ@@¡ô@á AøÑ@@¡ô@øÑ@hŠ@fffffÆfÀ¨‹@fffffcÀ @²¦a!µìÜ{ ØåK™<äá2‚†È€G€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa]! Þ+‹ãL³¦tê (@Y@fffffÆfÀD@fffffcÀ @˜™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²Æa1 dÙÌ°÷ËE«ƒ|à–6Á {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8á AÎ@Î@@¯@Î@@¯@á AÎ@á AøÑ@øÑ@@¯@øÑ@@¯@á AøÑ@fffffÆfÀD@fffffcÀ @²¦a!J–ˆÑbŽK•6µRû—k€G€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa]!ʝE±Íï¨K»ø»°‹C¸m(@Y@D@fffffÆfÀ@ @hŠ@fffffcÀ @˜™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²Æa1 ”¬Õˆ,qM‰ýµ5ÛûŒY {®Gáz„?{®Gáz„?{®Gáz„¿ÀÌÌÌÌÌü?øÿÿÿ 8@¡ô@á AÎ@@¯@á AÎ@@¯@d AÎ@@¡ô@d AÎ@@¡ô@á AøÑ@@¯@á AøÑ@@¯@d AøÑ@@¡ô@d AøÑ@D@fffffÆfÀ@ @hŠ@fffffcÀ @²¦a!ÛÏtÊÇ~D•Ü`ús©€G€< o<€B¾SZarge 0 0 °Pa³!âò‡æÈÈ;L”»ƒLÁ6 (š™™™™@Àš™™™™@À>ÀfffffFjÀ²¦a– *Ù£{—vG™®õZbɦ€G€ <d*˜B¾F-S E 32 1 0 T 1 0 40.0/68.0 70.000000 30.000000 40.000000 F-S E 33 8 0 B 0 56.0/56.0 IN 0 0.000000 INN 00F-S E 1 1 0 INF-S G 15 1 0 N+ P¾¨‹@¨‹@ @ @m P¾¨‹@¨‹@ @ @^I¾@_(P¾ð¿ð¿ i@€‡Ã@@Y@ i@:@@Y@ð?:@` P¾¨‹@¨‹@Q@Q@D@hŠ@hŠ@Q@D@Q@D@Zd;ßÿ@@hŠ@Zd;ßÿ@@hŠ@ã¥›Ä A@D@ã¥›Ä A@4@‹@‹@Q@4@Q@4@‹@‹@Q@4@Q@¦I¾ð?aI¾b P¾&@cR¾D@dR¾Q@eR¾fI¾ð?nI¾lI¾gR¾n@hR¾L@iI¾jI¾>@¢I¾ð?<ÀB¾M # # # # #€€d8a,Y”|–ÄJ•Ø]$"œa€@€o8a%zܲ®ø,F¦*ÛO° ý ||||STANDARDEBENE ¿•rN˜×A@¨–Àš@Tü#&þP@ˆ_ÿ€@€F8aFz/y{ÚgIƒI” n´K¥ ð?ð?ð? 80 8+ off_xbe5s*ŸÎÀäjÕpÄ)´À¨–Àe5s*ŸÎÀäjÕpÄ)´Àš@Êj.æT.¶ÀäjÕpÄ)´À¨–ÀÊj.æT.¶ÀäjÕpÄ)´Àš@Êj.æT.¶À7%l ›À¨–ÀÊj.æT.¶À7%l ›Àš@e5s*ŸÎÀ7%l ›À¨–Àe5s*ŸÎÀ7%l ›Àš@e5s*ŸÎÀäjÕpÄ)´À¨–ÀÊj.æT.¶À7%l ›Àš@@@ð?@@@@@@ @¸€‚8aÞ Ì?WˆÕ`ôN¾¡Ë’?ƒ&ðÒøAÓ=ËÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ½VÉÀäjÕpÄ°À°8‚8aÞ ¸¬â¶•Â¦GŒaÞ¹z’ÒøAÓ½VÉÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ½VÉÀÈÕªáˆ/®À¸€‚8aÞ Yõò4tØA‡*Üf~GÖ*ÒøAÓ½VÉÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆ/®À°8‚8aÞ ô3vÇEŽœ˜î„JjÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ=ËÀäjÕpÄ°À°A8Æ8`Þ6 {ĺP(¦G´Ðª {âýI ð?ð?ð?øÿÿÿ 8ÒøAÓ=ËÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ½VÉÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ½VÉÀÈÕªáˆ/®À¨–ÀÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆ/®À¨–ÀÒøAÓ=ËÀäjÕpÄ°Àð„@ÒøAÓ½VÉÀäjÕpÄ°Àð„@ÒøAÓ½VÉÀÈÕªáˆ/®Àð„@ÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆ/®Àð„@ÒøAÓ=ËÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ½VÉÀÈÕªáˆ/®Àð„@ð?€?€?¸2?°h8d8aÞ> %õVqß*M©´^é„Bþ>°h8e8aÞ7) Í[}C@´è˜µ±°@8ï8aÞ& 8ò–J”ñ~L¯îQˆ.¨©ÒøAÓ=ËÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ½VÉÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ½VÉÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ=ËÀäjÕpÄ°À ||||TU-ABBR\ ó(\Âõ@¸…ëQ¸Î?X¸…ëQì?°ÏÕVì/Ë?øÿq„ÑÜ?ð?@ @ð?MŒJêþ? µ¦yÇ@Y€\+°8‚8aÖ—¿(ù CA¡äfæÖèe5s*«ÌÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°À°8‚8aÖ…qwÞ6ƒkJ¨bè™SaÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ=ŽËÀÈÕªáˆ/®À°8‚8aÖ«^†ÚJ’Rí¿—äBÒøAÓ=ŽËÀÈÕªáˆ/®Àe5s*«ÌÀÈÕªáˆ/®À°8‚8aÖsZÙ²Dh«J†j~§Üe5s*«ÌÀÈÕªáˆ/®Àe5s*«ÌÀäjÕpÄ°À¨0Ž8aÖ,õ)(®q‘Mæ®9|è''e5s*«ÌÀäjÕpÄ°Àe5s*«ÌÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ=ŽËÀÈÕªáˆ/®Àe5s*«ÌÀÈÕªáˆ/®Àe5s*«ÌÀäjÕpÄ°À€ ,À8°8Æ8aÖ@EÕà±+¹ƒI˜%dåjÂl ð?ð?ð?øÿÿÿ 8e5s*«ÌÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ=ŽËÀÈÕªáˆ/®À¨–Àe5s*«ÌÀÈÕªáˆ/®À¨–Àe5s*«ÌÀäjÕpÄ°Àš@ÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°Àš@ÒøAÓ=ŽËÀÈÕªáˆ/®Àš@e5s*«ÌÀÈÕªáˆ/®Àš@e5s*«ÌÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ=ŽËÀÈÕªáˆ/®Àš@ @IBD\PIB\NC-PIB-01-Grau-hell.surfð?€?€?¸2?°h8d8aÖ8Zv#¦ ìF´?¶2ÿy­°8ï8aÖ'Ô3³Ñõ@ Ÿ´ª´&e5s*«ÌÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ=ŽËÀÈÕªáˆ/®Àe5s*«ÌÀÈÕªáˆ/®Àe5s*«ÌÀäjÕpÄ°À ||||WI-BEST\ =33333 @¸…ëQ¸Î?Œv03<â?W]ÒxÁ?Á6†~Q’Û?ð?BØW«Gêù?Øó0An@€ð?´#!9j¸ü?“œd–€@DK @\+°x8d8aÖ,Y³êOEŽøþW©ãP°8ï8aÖ%vdÐ#ÄIŠB”>hçîRÌ |||| ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?ð?d\+°8¦8a ,æËMÐOBŸ€}îÅu7q@¿< dò C¾Mehrsch-WandúC¾WI-BEST\°8¦8a"%ÈÛÉvLéDY×(4ˆ A< d1I¾ð?ò@C¾Mauerwerk Typ1=I¾ð?zyR¾ð?óyI¾zC¾NEIN zC¾NEINN€C¾O C¾IBD\PIB\NC-PIB-01-Grau-hell.surf°8‚8aÖ  Çk9eC‰))]UhÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°À֒͐è¬ÄÀäjÕpÄ°À°8‚8aÖoÝË@DW×O!2à֒͐è¬ÄÀäjÕpÄ°À֒͐è¬ÄÀÈÕªáˆ/®À°8‚8aÖœš xE¢O´ˆÝ?َ{(֒͐è¬ÄÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®À°8‚8aÖrhŠB…Ïc.ñÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°À¨0Ž8aÖ˜Þ0¦ÐڃD¼à\b4·xÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°À֒͐è¬ÄÀäjÕpÄ°À֒͐è¬ÄÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°À€ ,À8°8Æ8aÖ@ŽHª9õÂO¦XqkÃ>ð ð?ð?ð?øÿÿÿ 8ÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°À¨–À֒͐è¬ÄÀäjÕpÄ°À¨–À֒͐è¬ÄÀÈÕªáˆ/®À¨–ÀÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®À¨–ÀÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°Àš@֒͐è¬ÄÀäjÕpÄ°Àš@֒͐è¬ÄÀÈÕªáˆ/®Àš@ÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®Àš@ÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°À¨–À֒͐è¬ÄÀÈÕªáˆ/®Àš@ @IBD\PIB\NC-PIB-01-Grau-hell.surfð?€?€?¸2?°h8d8aÖ8*ښöˆíæBÏÜxu9ä?°8ï8aÖ'\--äÁOJ¯g[h&*µÎÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°À֒͐è¬ÄÀäjÕpÄ°À֒͐è¬ÄÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°À ||||WI-BEST\ 133333 @¸…ëQ¸Î?ÃzŒQ ù?@܆XGŠØ?q̓bKSó?ð?˜ýŽg @Øó0An@€ð?« ž†n!@)VÙ7°(@DK @\+°8‚8aÞk¼¦6¤gA®.N*ÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ=ËÀäjÕpÄ°À°‚8aÞCÎKåÓDL›Ruø ȔÅÒøAÓ=ËÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ½VÉÀäjÕpÄ°À°8‚8aÞ"ÊÂK»WL¡‘¶s¨FL×ÒøAÓ½VÉÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°À°8‚8aÞ)8‹›^ó†E’JUi"À°}ÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®À°8‚8aÞjñ7a 5K’8”ª¹ºÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ½VÉÀÈÕªáˆ/®À°‚8aÞý>a$æÀJ£GPJW´õÒøAÓ½VÉÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆ/®À°8‚8aÞx–•“K—ýS,}„#ÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ=ŽËÀÈÕªáˆ/®À°8‚8aÞAZ^<%‘H¯a«tðXwÒøAÓ=ŽËÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°À¨0Ž8aÞ f$)!³JTB»øxrY—ÆbÒøAÓ½VÉÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ½VÉÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ½VÉÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ½VÉÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ=ËÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ=ŽËÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ½VÉÀäjÕpÄ°À€00à+À8°8d8cÞ 1£"ž†*DµC·%¥x½°8Ç8aÞ6²çÁ„W©J³’•Ãyj ð?ð?ð?ÿüÿÿøÿÿÿ 8ÒøAÓ=ËÀäjÕpÄ°Àð„@ÒøAÓ½VÉÀäjÕpÄ°Àð„@ÒøAÓ½VÉÀÈÕªáˆ/®Àð„@ÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆ/®Àð„@ÒøAÓ=ËÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ½VÉÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ½VÉÀÈÕªáˆ/®À¨–ÀÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆ/®À¨–ÀÒøAÓ=ËÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ½VÉÀÈÕªáˆ/®Àð„@ð?€?€?¸2?°8Æ8aÞB1±WSu6Ü@Çtó]DP6 ð?ð?ð?øÿÿÿ 8ÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®À¨–ÀÒøAÓ=ŽËÀÈÕªáˆ/®À¨–ÀÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°Àš@ÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°Àš@ÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®Àš@ÒøAÓ=ŽËÀÈÕªáˆ/®Àš@ÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®Àš@$@ibd\pib\nc-pib-01-gelb-transparent.surfð?€?€?¸2?°h8d8aÞ8XóÀw‡Q O‚O5ëH.R°8ï8aÞ'iVy#ñxÒC¬âé]ÍIA~ÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°ÀÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ=ŽËÀÈÕªáˆ/®ÀÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°À ||||WI-ABBR\ "33333 @¸…ëQ¸Î?áÌÌÌÌÌþ?Ø °rh‘Ý?šæ§èH÷?øÿq„ÑÜ¿ð?R¸…ëQ@Øó0An@€ð?áz®GA@ŠŽäòÂ3@DKT @\+°8d8aÞ>îNfÃØD„`oã郈þ°8Ç8aÞ¯•yŠ¸‹·ÿJ‡J1iLyL 0:ð?ð?ð?ðÿÿÿ 0ÍÌÌÌ̌\ÀøÿÿÿÒøAÓ=ŽËÀÈÕªáˆ/®À¨–ÀÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ=ËÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆ/®À¨–ÀÒøAÓ½VÉÀÈÕªáˆ/®À¨–ÀÒøAÓ½VÉÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®À¨–ÀÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°Àš@ÒøAÓ=ŽËÀÈÕªáˆ/®Àš@ÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®Àš@ÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°Àš@ÒøAÓ½VÉÀäjÕpÄ°Àð„@ÒøAÓ=ËÀäjÕpÄ°Àð„@ÒøAÓ=ËÀÈÕªáˆ/®Àð„@ÒøAÓ½VÉÀÈÕªáˆ/®Àð„@ÒøAÓ=ŽËÀäjÕpÄ°À¨–ÀÒøAÓ½ËÇÀÈÕªáˆ/®Àš@   @@@@ @@ @@@@ð?@@@@@@ @"@$@&@(@ð¿*@"À,@À.@0@1@À,À(À2@À2À&À3@À4@5@6@ À3À$À*À7@0À8@5À7À4ÀÀ1À8À.ÀÀ6À$@ibd\pib\nc-pib-01-gelb-transparent.surfð?€?€?¸2?¸‚8a ¥Šb|F´¯þJ‘¬‰ÒøAÓ½ËÇÀäjÕpÄ°À֒͐è¬ÄÀäjÕpÄ°À¸d8a,V%(e6è?L¹¥šO#—и@o8a% +c@„]ŒH¼ÜÔx>¤ |||| ð? 0daa ·âü¹ŽÈÐ80›HdkB¤5pOŽ„ìâü¹ŽÈУ‡õÄZBÿE¹@ O:ÚYžâü¹ŽÈÐIO3¯Ð¦CD†Ê«~ÉOÞâü¹ŽÈÐz“\̬ÓF”m+²öcJâü¹ŽÈÐCÎKåÓDL›Ruø ȔÅâü¹ŽÈЄaêÎôzOC¬Ž¤gàùâü¹ŽÈÐ,æËMÐOBŸ€}îÅu7qâü¹ŽÈÐñv8F•'_CÆKb‚âü¹ŽÈÐúü²+´äÐK¨jâ—´]„âü¹ŽÈÐD”ú¦…IF­õ‘È6›Uâü¹ŽÈÐCvÜJ!WÖM½çõ1qdƒ‘âü¹ŽÈÐZ¸W€ø„§H½˜„ ŒþOÁâü¹ŽÈÐ9›š3_I¾K<]nºjâü¹ŽÈСqÕ;”þK£-ôë™±âü¹ŽÈÐ;÷†×ÜWM·DXy©äâü¹ŽÈÐÔ²áší™[A°O¯âÈyâü¹ŽÈÐ 6(‡7p•D”ÚVc“âü¹ŽÈÐ<ëï`ØpiL©]¶fCR€¸âü¹ŽÈЁ}iž(šL™ŽC€­;—âü¹ŽÈЧB^•5@–rñìHx}âü¹ŽÈÐCý»€ÑÜJŠÄ€·lÛYâü¹ŽÈвçÁ„W©J³’•Ãyjâü¹ŽÈÐZ»Ý ÃJŽ‘ôIQ Ì9âü¹ŽÈП];çHÀÊE§_)%,y<÷âü¹ŽÈÐû<) ‹HM¢ (–|n.ôâü¹ŽÈÐ#­ÿ¥ÔDsL¥éØÊ÷âü¹ŽÈÐ-Ød¹ñʙF•27¹ÜSÔhâü¹ŽÈÐô3vÇEŽœ˜î„Jjâü¹ŽÈаڐ;ßìI¶Yº•œIžtâü¹ŽÈÐÆý_öô¤D» K¶=Uâü¹ŽÈÐYø&P\¢I”Øf}ðçâü¹ŽÈб¦QLwƒD§G¯ž_ŒKâü¹ŽÈÐ2¢`Ù"O‹Co<«…þâü¹ŽÈÐ0ôîÎZ-fN©NÐ4Aíâü¹ŽÈЉN ”bàKŸWÈI='âü¹ŽÈÐY”|–ÄJ•Ø]$"œaâü¹ŽÈÐú.£‡îŠK–å¸>T€Ðâü¹ŽÈЩ`”öšÌ@—Òë„>Z‘âü¹ŽÈÐ=iCD8ÇNˆ;$Ғ…½âü¹ŽÈа:¼Ûa·D“=î,jí©âü¹ŽÈÐÀ-n¥ùðI­°èQö€èšâü¹ŽÈЄZO­­úA_ )ŠLHâü¹ŽÈпÔyK¨õLB…½È°qâü¹ŽÈШÎҝtEE€¼Zùâü¹ŽÈÐB èM¶› úÄ°#âü¹ŽÈÐ…qwÞ6ƒkJ¨bè™Saâü¹ŽÈРAÔ”:0D± ϓ(©!€âü¹ŽÈÐÔä1ÙôiEš#=æLEÐÛâü¹ŽÈÐ#Ž;ÊD@‰Pýâ_5¡ãâü¹ŽÈÐýnf™ÂC0,¤AŸ0âü¹ŽÈÐ& õ˜<J¾ä|v7ºâü¹ŽÈÐIËßN–ï<1âc Ýâü¹ŽÈн»–2ðà C¥àM¡wka/âü¹ŽÈÐ9 ¹,7÷H ô‹Ýˆ<Áâü¹ŽÈЈ=Q'“C”U–‡Ÿ©âü¹ŽÈÐk¼¦6¤gA®.N*âü¹ŽÈÐìƒ.à³ôcM·Ðê ]ÖTâü¹ŽÈÐ…AG>ÄJ…¨:š~õ&âü¹ŽÈÐ<•ÖëhçJ•.5D3 –Câü¹ŽÈÐÔ3³Ñõ@ Ÿ´ª´&âü¹ŽÈÐ1©ìr¸fB®*I{‹âü¹ŽÈЏ $ržŽéI´äH¢ÃˆTâü¹ŽÈÐÍÖÚK-J´fÔ§±U£ âü¹ŽÈЬˡ۶[E‡‡"õ2°´âü¹ŽÈÐw8ƒ³âýnD«Üù´£h°âü¹ŽÈи鲶)ºK†Ã•ïé:r«âü¹ŽÈÐÌP¹Ø“‘@©5‰IS`âü¹ŽÈÐß\˜C ×A¯ÒŠÇÛúk~âü¹ŽÈÐ35„$±.UE…›Ö{Ø/âü¹ŽÈЄ)¨(ÖòîM’´·Ó Ñõªâü¹ŽÈÐñE/«<æB·Û]1KڐRâü¹ŽÈÐåVõ`;Ý L›ôÀíˆ0×^âü¹ŽÈÐu±åõ®M‹y~ôˆŸªìxÒâü¹ŽÈÐV^ނC¥ŸKä鹘Wâü¹ŽÈÐÔX€TH˜ŽFˆßR.z`{âü¹ŽÈÐhJÆ ªÇM˜Ñø½éÞ4éâü¹ŽÈÐüLq \{ L¥l1€²Ç âü¹ŽÈÐðçWG/cDÐ bS²Zâü¹ŽÈл³Òßn‘’GˆDREÕàâü¹ŽÈЇy ¸ý*O¢ÌMÖõðâü¹ŽÈЕyŠ¸‹·ÿJ‡J1iLyLâü¹ŽÈÐò‘6‰g¤D©µØ*ß=ýâü¹ŽÈЏe}z¾¸îHƒÊ±|¯§’—âü¹ŽÈÐæ_­…]O‹[ú´¯ü<âü¹ŽÈÐVHA 6u/@·™Þ–:¾è€âü¹ŽÈЋi(i³}J•ŒS_*Žâü¹ŽÈÐO”giKÜL¿`ȹ²ÉAâü¹ŽÈе¿¥ëûÆA¢k Ä)#—Iâü¹ŽÈеìÜ{ ØåK™<äá2‚†Èâü¹ŽÈÐ Þ+‹ãL³¦tê âü¹ŽÈÐdÙÌ°÷ËE«ƒ|à–6Áâü¹ŽÈÐJ–ˆÑbŽK•6µRû—kâü¹ŽÈÐf$)!³JTB»øxrY—Æbâü¹ŽÈÐʝE±Íï¨K»ø»°‹C¸mâü¹ŽÈД¬Õˆ,qM‰ýµ5ÛûŒYâü¹ŽÈÐ8ò–J”ñ~L¯îQˆ.¨©âü¹ŽÈÐÛÏtÊÇ~D•Ü`ús©âü¹ŽÈÐâò‡æÈÈ;L”»ƒLÁ6 âü¹ŽÈÐ *Ù£{—vG™®õZbɦâü¹ŽÈÐܲ®ø,F¦*ÛO° ýâü¹ŽÈÐ/y{ÚgIƒI” n´K¥âü¹ŽÈÐÌ?WˆÕ`ôN¾¡Ë’?ƒ&ðâü¹ŽÈи¬â¶•Â¦GŒaÞ¹z’âü¹ŽÈÐYõò4tØA‡*Üf~GÖ*âü¹ŽÈÐ%õVqß*M©´^é„Bþ>âü¹ŽÈÐ) Í[}C@´è˜µ±âü¹ŽÈЗ¿(ù CA¡äfæÖèâü¹ŽÈЫ^†ÚJ’Rí¿—äBâü¹ŽÈÐV%(e6è?L¹¥šO#—Ðâü¹ŽÈÐsZÙ²Dh«J†j~§Üâü¹ŽÈÐ,õ)(®q‘Mæ®9|è''âü¹ŽÈÐEÕà±+¹ƒI˜%dåjÂlâü¹ŽÈÐZv#¦ ìF´?¶2ÿy­âü¹ŽÈЍY³êOEŽøþW©ãPâü¹ŽÈÐvdÐ#ÄIŠB”>hçîRÌâü¹ŽÈÐ%ÈÛÉvLéDY×(4ˆâü¹ŽÈР Çk9eC‰))]Uhâü¹ŽÈÐoÝË@DW×O!2àâü¹ŽÈÐœš xE¢O´ˆÝ?َ{(âü¹ŽÈÐ>îNfÃØD„`oã郈þâü¹ŽÈÐrhŠB…Ïc.ñâü¹ŽÈИÞ0¦ÐڃD¼à\b4·xâü¹ŽÈÐŽHª9õÂO¦XqkÃ>ðâü¹ŽÈÐ\--äÁOJ¯g[h&*µÎâü¹ŽÈÐ"ÊÂK»WL¡‘¶s¨FL×âü¹ŽÈÐ)8‹›^ó†E’JUi"À°}âü¹ŽÈÐjñ7a 5K’8”ª¹ºâü¹ŽÈÐý>a$æÀJ£GPJW´õâü¹ŽÈÐx–•“K—ýS,}„#âü¹ŽÈÐAZ^<%‘H¯a«tðXwâü¹ŽÈÐ1£"ž†*DµC·%¥x½âü¹ŽÈÐ1±WSu6Ü@Çtó]DP6âü¹ŽÈÐXóÀw‡Q O‚O5ëH.Râü¹ŽÈÐiVy#ñxÒC¬âé]ÍIA~âü¹ŽÈÐ¥Šb|F´¯þJ‘¬‰âü¹ŽÈÐ+c@„]ŒH¼ÜÔx>¤âü¹ŽÈÐaØùÿÿ`ÿÿ¸îÿÿ&þÿg@PLANEN IM BESTAND @ b@Bestand @ @Bestand nicht tragend @PIB_BST_NT @ 4054@ 1@ 1@ 16@ 354@VM@ b@Abbruch @ @Abbruch tragend @PIB_ABB_TR 0@ 4062@ 1@99@ 35@ 351@VM@ @Abbruch Bauteilöffnungen @PIB_ABB_OE@ 4065@ 1@99@ 35@ 370@VM@ e Ø 2 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 80 10 10 10 0 0 0 0 0 0 1 9 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 20 10 5 5 5 10 0 0 0 0 1 12 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¸-DTû!é?@-DTû!é?@ø? ð?NC-Mauerwerk-Ziegel H#2F  – ¨&ibd\pib\nc-pib-01-gelb-transparent.jpg· Õá?D»ÐÕá?D»Ð{¹÷âÇ·ÿØÿàJFIFHHÿÛC   ÿÛC ÿÀ22"ÿÄ ÿĵ}!1AQa"q2‘¡#B±ÁRÑð$3br‚ %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö÷øùúÿÄ ÿĵw!1AQaq"2B‘¡±Á #3RðbrÑ $4á%ñ&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz‚ƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿÚ ?ý¤¢Š+ü?@ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€?ÿÙªIBD\PIB\NC-PIB-01-Grau-hell.jpg0 Õá?D»ÐÕá?D»ÐúÉ0II*þ22Îä2LÔÜ()HH³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³š/ibd\sonstige\hintergründe\hintergrund-aktiv.jpg5~ „xKDD»Ð„xKDD»ÐàìyÍ5~ÿØÿàJFIF,,ÿÛC !"$"$ÿÛCÿÀ€"ÿÄ ÿĵ}!1AQa"q2‘¡#B±ÁRÑð$3br‚ %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö÷øùúÿÄ ÿĵw!1AQaq"2B‘¡±Á #3RðbrÑ $4á%ñ&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz‚ƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿÚ ?÷ª(¢½ƒÌ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€ (¢€?ÿÙ6*1¯¯¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿd€?€?€?ÿÿÿÿÿÿÿÿ`ÇBÿÿÿÿ 32.surfÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿd€?€?€?ÿÿÿÿÿÿÿÿ–Bÿÿÿÿ!32.surfÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿd€?€?€?ÿÿÿÿÿÿÿÿ–Bÿÿÿÿz*122€€€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿd€?€?€?ÿÿÿÿÿÿÿÿ–Bÿÿÿÿ *background»Ïçššššd€?€?€?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ='ibd\pib\nc-pib-01-gelb-transparent.surfÿÿÿ¨¨¨¨d<€?@@ÿÿÿÿÿÿÿÿÈAÿÿÿÿ? IBD\PIB\NC-PIB-01-Grau-hell.surfÿÿÿªªªªd€?@@ÿÿÿÿÿÿÿÿàÇBÿÿÿÿLþÿ<dt><nr>301</nr><wname>Vorentwurfszeichnung</wname></dt> <dt><nr>302</nr><wname>Entwurfszeichnung</wname></dt> <dt><nr>303</nr><wname>Bauvorlagenzeichnung</wname></dt> <dt><nr>304</nr><wname>Ausführungszeichnung</wname></dt> <dt><nr>305</nr><wname>Präsentationszeichnung</wname></dt> <dt><nr>306</nr><wname>Positionsplan</wname></dt> <dt><nr>307</nr><wname>Schalplan</wname></dt> <dt><nr>308</nr><wname>Bewehrungszeichnung</wname></dt> <dt><nr>309</nr><wname>Umbauplan schwarz/weiss</wname></dt> <dt><nr>310</nr><wname>Umbauplan farbig</wname></dt> <dt><nr>351</nr><grp>3</grp><wname>Umbauzeichnung s/w</wname></dt> <dt><nr>352</nr><grp>3</grp><wname>Umbauzeichnung farbig</wname></dt> <dt><nr>353</nr><grp>3</grp><wname>Umbauzeichnung farbig / schraffur</wname></dt> <dt><nr>354</nr><grp>3</grp><wname>Revisionszeichnung grau</wname></dt> <dt><nr>355</nr><grp>3</grp><wname>Revisionszeichnung s/w</wname></dt> <dt><nr>356</nr><grp>3</grp><wname>Revisionszeichnung farbig</wname></dt> <dt><nr>357</nr><grp>3</grp><wname>Ansichten Umbau</wname></dt> <dt><nr>1</nr><grp>2</grp><wname>Vorentwurf</wname></dt> <dt><nr>40</nr><grp>2</grp><wname>Entwurf coloriert</wname></dt> <dt><nr>2</nr><grp>2</grp><wname>Entwurfszeichnung 2</wname></dt> <dt><nr>5</nr><grp>2</grp><wname>Präsentationzeichnung visual</wname></dt> <dt><nr>23</nr><grp>2</grp><wname>Präsentationzeichnung farbig</wname></dt> <dt><nr>7</nr><grp>2</grp><wname>Bauvorlagenzeichnung s/w</wname></dt> <dt><nr>3</nr><grp>2</grp><wname>Bauvorlagenzeichnung farbig</wname></dt> <dt><nr>4</nr><grp>2</grp><wname>Ausführungszeichnung s/w</wname></dt> <dt><nr>8</nr><grp>2</grp><wname>Ausführungszeichnung farbig</wname></dt> <dt><nr>48</nr><grp>2</grp><wname>Ausführungszeichnung farbig / schraffur</wname></dt> <dt><nr>50</nr><grp>2</grp><wname>Elektroplanung</wname></dt> <dt><nr>9</nr><grp>2</grp><wname>Fundamentzeichnung</wname></dt> <dt><nr>41</nr><grp>2</grp><wname>Ansichten</wname></dt> <dt><nr>6</nr><grp>2</grp><wname>Detailplanung</wname></dt> <dt><nr>49</nr><grp>2</grp><wname>Brandschutzplanung</wname></dt> <dt><nr>11</nr><grp>1</grp><wname>Ing Digitalisieren</wname></dt> <dt><nr>10</nr><grp>1</grp><wname>Ing Grauplan</wname></dt> <dt><nr>16</nr><grp>1</grp><wname>Ing Positionsplan</wname></dt> <dt><nr>29</nr><grp>1</grp><wname>Ing Positionsplan farbig / schraffur</wname></dt> <dt><nr>30</nr><grp>1</grp><wname>Ing Positionsplan s/w</wname></dt> <dt><nr>12</nr><grp>1</grp><wname>Ing Schalplan farbig</wname></dt> <dt><nr>18</nr><grp>1</grp><wname>Ing Schalplan farbig / schraffur</wname></dt> <dt><nr>13</nr><grp>1</grp><wname>Ing Schalplan s/w</wname></dt> <dt><nr>14</nr><grp>1</grp><wname>Ing Fundamentplan farbig</wname></dt> <dt><nr>22</nr><grp>1</grp><wname>Ing Fundamentplan s/w</wname></dt> <dt><nr>15</nr><grp>1</grp><wname>Ing Bewehrungsplan KO1</wname></dt> <dt><nr>26</nr><grp>1</grp><wname>Ing Bewehrungsplan KO2</wname></dt> <dt><nr>25</nr><grp>1</grp><wname>Ing Bewehrungsplan farbig</wname></dt> <dt><nr>19</nr><grp>1</grp><wname>Ing Bewehrungsplan s/w</wname></dt> <dt><nr>20</nr><grp>1</grp><wname>Ing Detailplan Ansichtsplan</wname></dt> <dt><nr>21</nr><grp>1</grp><wname>Ing Einbauteileplan</wname></dt> <dt><nr>17</nr><grp>1</grp><wname>Ing Wände aufstehend</wname></dt> <dt><nr>27</nr><grp>1</grp><wname>Ing Wände aufstehend farbig</wname></dt> <dt><nr>28</nr><grp>1</grp><wname>Ing Wände aufstehend s/w</wname></dt> <dt><nr>24</nr><grp>1</grp><wname>Ing ohne Füllung</wname></dt> <grp><nr>3</nr><wname>UMBAU</wname></grp> <grp><nr>2</nr><wname>ARCHITEKTUR</wname></grp> <grp><nr>1</nr><wname>INGENIEURBAU</wname></grp> Äþÿ<fs> <wname>NC-PIB-Abbruch-Mauerwerk-1</wname> <nr>351</nr> <grp>4</grp> <sc>1<fil="40"></sc> <sc>10<fil="40"></sc> <sc>50<fil="40"></sc> <sc>100<fil="40"></sc> <sc>200<fil="40"></sc> <sc>500</sc> <sc>1000</sc> <sc>25000</sc> <dt>1</dt> <dt>2<fil="40"></dt> <dt>3<fil="40"></dt> <dt>4<sch="5"><sch-bzm="1"></dt> <dt>5<fil="40"></dt> <dt>6</dt> <dt>7<sch="5"><sch-bzm="1"></dt> <dt>8<fil="40"></dt> <dt>9</dt> <dt>10<gf-co1="351663360l"><gf-co2="351663360l"><gf-mod="0"><gf-sty="0"><gf-var="0"></dt> <dt>11</dt> <dt>12<gf-co1="352321308l"><gf-co2="352321308l"><gf-mod="0"><gf-sty="0"><gf-var="0"></dt> <dt>13<mus="5"><mus-bzm="1"><mus-bre="1.000000"><mus-hoe="1.000000"><mus-art="2"></dt> <dt>14</dt> <dt>15</dt> <dt>16</dt> <dt>17</dt> <dt>18<mus="5"><mus-bzm="1"><mus-bre="1.000000"><mus-hoe="1.000000"><mus-art="2"> <gf-co1="352321308l"><gf-co2="352321308l"><gf-mod="0"><gf-sty="0"><gf-var="0"></dt> <dt>19</dt> <dt>20<gf-co1="352321308l"><gf-co2="352321308l"><gf-mod="0"><gf-sty="0"><gf-var="0"></dt> <dt>21<gf-co1="520093468l"><gf-co2="520093468l"><gf-mod="0"><gf-sty="0"><gf-var="0"></dt> <dt>22</dt> <dt>23<gf-co1="352321308l"><gf-co2="352321308l"><gf-mod="0"><gf-sty="0"><gf-var="0"></dt> <dt>24</dt> <dt>25</dt> <dt>26</dt> <dt>27</dt> <dt>28</dt> <dt>29</dt> <dt>30</dt> <dt>40</dt> <dt>41</dt> <dt>48<sch="5"><sch-bzm="1"> <fil="40"></dt> <dt>49</dt> <dt>50<sch="5"><sch-bzm="1"></dt> <dt>351<sch="311"><sch-bzm="1"></dt> <dt>352<fil="40"></dt> <dt>353<sch="311"><sch-bzm="1"> <fil="40"></dt> <dt>354<fil="40"></dt> <dt>355<fil="40"></dt> <dt>356<fil="40"></dt> <dt>357<sch="311"><sch-bzm="1"> <fil="40"></dt> </fs> <fs> <wname>NC-PIB-Bestand-Mauerwerk-1</wname> <nr>357</nr> <grp>4</grp> <sc>1<sch="311"><sch-bzm="1"></sc> <sc>10<sch="311"><sch-bzm="1"></sc> <sc>50<sch="311"><sch-bzm="1"></sc> <sc>100<sch="311"><sch-bzm="1"></sc> <sc>200<fil="24"></sc> <sc>500</sc> <sc>1000</sc> <sc>25000</sc> <dt>1<fil="1"></dt> <dt>2<fil="1"></dt> <dt>3<fil="1"></dt> <dt>4<sch="311"><sch-bzm="1"> <fil="1"></dt> <dt>5<fil="1"></dt> <dt>6<sch="311"><sch-bzm="1"></dt> <dt>7<fil="1"></dt> <dt>8<fil="1"></dt> <dt>9</dt> <dt>10<fil="17"></dt> <dt>11</dt> <dt>12<fil="17"></dt> <dt>13<sch="311"><sch-bzm="1"> <fil="17"></dt> <dt>14<fil="17"></dt> <dt>15<fil="23"></dt> <dt>16<fil="17"></dt> <dt>17<fil="19"></dt> <dt>18<sch="311"><sch-bzm="1"> <fil="17"></dt> <dt>19<fil="23"></dt> <dt>20<fil="17"></dt> <dt>21<fil="17"></dt> <dt>22<fil="17"></dt> <dt>23<fil="1"></dt> <dt>24</dt> <dt>25<fil="23"></dt> <dt>26</dt> <dt>27<fil="19"></dt> <dt>28<fil="19"></dt> <dt>29<sch="311"><sch-bzm="1"> <fil="17"></dt> <dt>30<sch="311"><sch-bzm="1"> <fil="17"></dt> <dt>40</dt> <dt>41</dt> <dt>48<sch="311"><sch-bzm="1"> <fil="1"></dt> <dt>49</dt> <dt>50<sch="311"><sch-bzm="1"> <fil="1"></dt> <dt>351<sch="311"><sch-bzm="1"> <fil="24"></dt> <dt>352<fil="24"></dt> <dt>353<sch="311"><sch-bzm="1"> <fil="24"></dt> <dt>354<fil="23"></dt> <dt>355<sch="311"><sch-bzm="1"></dt> <dt>356<sch="311"><sch-bzm="1"> <fil="108"></dt> <dt>357<sch="311"><sch-bzm="1"> <fil="24"></dt> </fs> <grp><nr>4</nr><wname>UMBAU</wname></grp> Ò5þÿ<ls> <wname>PIB Abbruch-Strichlinie X mittel</wname> <nr>351</nr> <grp>4</grp> <sc>1<sti="4"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>10<sti="3"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>50<sti="2"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>100<sti="2"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>200<sti="1"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>500<sti="1"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>1000<sti="0"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>25000<sti="0"><str99="1"><f256="1"></sc> <dt>1<sti="11"><str99="97"><f256="1"></dt> <dt>2<sti="7"><str99="97"><f256="1"></dt> <dt>3<sti="1"><str99="97"><f256="1"></dt> <dt>4<sti="1"><str99="97"><f256="1"></dt> <dt>5<sti="7"><str99="97"><f256="1"></dt> <dt>6<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>7<sti="1"><str99="97"><f256="1"></dt> <dt>8<sti="1"><str99="97"><f256="1"></dt> <dt>9<sti="1"><str99="12"><f256="1"></dt> <dt>10<sti="7"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>11<sti="11"><str99="2"><f256="1"></dt> <dt>12<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>13<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>14<sti="1"><str99="12"><f256="1"></dt> <dt>15<sti="11"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>16<sti="1"><str99="1"><f256="20"></dt> <dt>17<sti="1"><str99="12"><f256="1"></dt> <dt>18<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>19<sti="11"><str99="1"><f256="17"></dt> <dt>20<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>21<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>22<sti="1"><str99="12"><f256="1"></dt> <dt>23<sti="7"><str99="97"><f256="1"></dt> <dt>24<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>25<sti="7"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>26<sti="11"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>27<sti="1"><str99="12"><f256="1"></dt> <dt>28<sti="1"><str99="12"><f256="1"></dt> <dt>29<sti="1"><str99="1"><f256="20"></dt> <dt>30<sti="1"><str99="1"><f256="20"></dt> <dt>40<sti="11"><str99="97"><f256="1"></dt> <dt>41<sti="11"><str99="97"><f256="1"></dt> <dt>48<sti="1"><str99="97"><f256="1"></dt> <dt>49<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>50<sti="1"><str99="97"><f256="1"></dt> <dt>351<sti="1"><str99="97"><f256="24"></dt> <dt>352<sti="1"><str99="97"><f256="1"></dt> <dt>353<sti="1"><str99="97"><f256="1"></dt> <dt>354<sti="1"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>355<sti="1"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>356<sti="1"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>357<sti="1"><str99="97"><f256="1"></dt> </ls> <ls> <wname>PIB Abbruch-Fenster-Tür Strichlinie X schmal</wname> <nr>370</nr> <grp>4</grp> <sc>1<sti="4"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>10<sti="3"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>50<sti="2"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>100<sti="2"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>200<sti="1"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>500<sti="1"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>1000<sti="0"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>25000<sti="0"><str99="1"><f256="1"></sc> <dt>1<sti="11"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>2<sti="7"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>3<sti="1"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>4<sti="1"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>5<sti="7"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>6<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>7<sti="1"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>8<sti="1"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>9<sti="1"><str99="12"><f256="1"></dt> <dt>10<sti="7"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>11<sti="11"><str99="2"><f256="1"></dt> <dt>12<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>13<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>14<sti="1"><str99="12"><f256="1"></dt> <dt>15<sti="11"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>16<sti="1"><str99="1"><f256="20"></dt> <dt>17<sti="1"><str99="12"><f256="1"></dt> <dt>18<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>19<sti="11"><str99="1"><f256="17"></dt> <dt>20<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>21<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>22<sti="1"><str99="12"><f256="1"></dt> <dt>23<sti="7"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>24<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>25<sti="7"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>26<sti="11"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>27<sti="1"><str99="12"><f256="1"></dt> <dt>28<sti="1"><str99="12"><f256="1"></dt> <dt>29<sti="1"><str99="1"><f256="20"></dt> <dt>30<sti="1"><str99="1"><f256="20"></dt> <dt>40<sti="11"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>41<sti="11"><str99="2"><f256="1"></dt> <dt>48<sti="1"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>49<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>50<sti="1"><str99="2"><f256="1"></dt> <dt>351<sti="1"><str99="97"><f256="24"></dt> <dt>352<sti="1"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>353<sti="1"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>354<sti="1"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>355<sti="1"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>356<sti="1"><str99="97"><f256="11"></dt> <dt>357<sti="1"><str99="97"><f256="11"></dt> </ls> <ls> <wname>PIB Bestand-Volllinie mittel</wname> <nr>354</nr> <grp>4</grp> <sc>1<sti="4"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>10<sti="3"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>50<sti="2"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>100<sti="2"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>200<sti="1"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>500<sti="1"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>1000<sti="0"><str99="1"><f256="1"></sc> <sc>25000<sti="0"><str99="1"><f256="1"></sc> <dt>1<sti="12"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>2<sti="12"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>3<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>4<sti="2"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>5<sti="7"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>6<sti="2"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>7<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>8<sti="2"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>9<sti="1"><str99="12"><f256="1"></dt> <dt>10<sti="7"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>11<sti="11"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>12<sti="3"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>13<sti="3"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>14<sti="1"><str99="2"><f256="1"></dt> <dt>15<sti="13"><str99="1"><f256="21"></dt> <dt>16<sti="1"><str99="1"><f256="20"></dt> <dt>17<sti="2"><str99="2"><f256="21"></dt> <dt>18<sti="3"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>19<sti="13"><str99="1"><f256="21"></dt> <dt>20<sti="13"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>21<sti="13"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>22<sti="1"><str99="2"><f256="1"></dt> <dt>23<sti="7"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>24<sti="2"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>25<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>26<sti="13"><str99="1"><f256="21"></dt> <dt>27<sti="2"><str99="2"><f256="21"></dt> <dt>28<sti="2"><str99="2"><f256="21"></dt> <dt>29<sti="1"><str99="1"><f256="20"></dt> <dt>30<sti="1"><str99="1"><f256="20"></dt> <dt>40<sti="12"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>41<sti="12"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>48<sti="2"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>49<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>50<sti="2"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>351<sti="2"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>352<sti="2"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>353<sti="2"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>354<sti="1"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>355<sti="2"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>356<sti="3"><str99="1"><f256="1"></dt> <dt>357<sti="2"><str99="1"><f256="1"></dt> </ls> <grp><nr>4</nr><wname>UMBAU</wname></grp> Øùÿÿ`ÿÿ¸îÿÿðÿÿÿÐùÿÿ þÿÿ@ÿÿÿ°ÿÿÿ`_ÿÿÀüÿÿ¨ãÿÿ0æÿÿ Êÿÿ